Giải câu 4 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 99 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 99 sgk toán lớp 4

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2, 5:

a) 2253 + 4315 – 173

b) 6438 – 2325 x 2

c) 480 – 120 : 4

d) 63 + 24 x 3

Bài làm:

Hướng dẫn: Thực hiện phép tính (nhân chia trước, cộng trừ sau) rồi được kết quả, dựa vào dấu hiệu nhận biết ta nhận biết xem kết quả đó chia hết cho những số nào.

Kết quả như sau:

a) 2253 + 4315 – 173 = 6395 chia hết cho 5

b) 6438 – 2325 x 2 = 1788 chia hết cho 2

c) 480 – 120 : 4 = 450 chia hết cho 2 và 5

d) 63 + 24 x 3 = 135 chia hết cho 5

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021