Giải câu 3 Bài Triệu và lớp triệu (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 15 - sgk toán 4:

Viết các số sau:

a, Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn;

b, Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám;

c, Bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm;

d, Bảy trăm triệu không nghìn hai trăm ba mươi mốt.

Bài làm:

a, 10 250 214

b, 253 564 888

c, 400 036 105

d, 700 000 231

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021