Giải câu 2 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 144

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 144 sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S

Giải câu 2 bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

Trong hình thoi PQRS (xem hình vẽ)

a) PQ và SR không bằng nhau.

b) PQ và SR không bằng nhau.

c) Các cặp cạnh đối diện song song.

d) Bốn cạnh đều bằng nhau.

Bài làm:

PQRS là hình thoi nên có :

  • 2 cặp cạnh đối song song (PQ song song với RS ; QR song song SP)
  • 4 cạnh bằng nhau ( PQ = QR = RS = SP)

a) DO PQ = SR nên ''PQ và SR không bằng nhau'' là phát biểu sai. Điền S.

b) PQ song song với RS nên ''PQ không song song với PS'' là phát biểu đúng. Điền Đ

c) “Các cặp cạnh đối diện song song” là phát biểu đúng. Điền Đ

d) Bốn cạnh PQ = QR = RS = SP nên “Bốn cạnh đều bằng nh” là phát biểu đúng. Điền Đ

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021