Giải toán 4 bài: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 150 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó trang 150 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài. Cách làm đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. Lý thuyết

1. Ví dụ

Bài toán 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 3 = 2 (phần)

Số bé là: 24 : 2 x 3 = 36

Số lớn là: 36 + 24 = 60

Đáp số: Số bé 36

Số lớn 60

2. Cách giải bài tập:

Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, ta làm như sau:

  1. Coi số lớn hoặc số bé gồm một số phần bằng nhau từ đó xác định số phần bằng nhau của số còn lại và thể hiện qua sơ đồ đoạn thẳng
  2. Tìm hiệu số phần bằng nhau
  3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau
  4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)
  5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số)

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó bằng . Tìm hai số đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021