Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 4 trang 117

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 117 sgk toán lớp 4

Quy đồng các phân số:

a) và $\frac{4}{5}$ ; $\frac{11}{49}$ và $\frac{8}{7}$ ; $\frac{12}{6}$ và $\frac{5}{9}$;

b) và $\frac{7}{36}$ ; $\frac{47}{100}$ và $\frac{17}{25}$ ; $\frac{4}{9}$ và $\frac{5}{8}$;

Bài làm:

a) và $\frac{4}{5}$

và $\frac{8}{7}$ ;

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số $\frac{8}{7}$ (49 : 7 = 7). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{11}{49}\)

và $\frac{5}{9}$;

b) và $\frac{7}{36}$ ;

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số $\frac{5}{9}$ (36 : 9 = 4). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{7}{36}\)

và $\frac{17}{25}$ ;

Ta thấy mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số $\frac{17}{25}$ (100 : 25 = 4). Ta có:

giữ nguyên \(\frac{47}{100}\)

và $\frac{5}{8}$;

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021