Giải bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 96 SGK

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích luyện tập lại dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 4

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 96 sgk toán lớp 4

Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

a) Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 4

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 96 sgk toán lớp 4

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 36 lượt xem
Chủ đề liên quan