Giải bài Ôn tập các số đếm đên 100 000 (tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Ở bài này, các con tiếp tục luyện tập các phép tính đến 100 000(một trăm nghìn). Đây là bài luyện tập cuối cùng của phần này. Do đó, các con cần chú ý để nắm bắt được bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 5 - SGK toán 4

Tính nhẩm:

a).

6000 + 2000 – 4000

90000 – (70000 – 20000)

90000 – 70000 – 20000

12000 : 6

b)

21000 × 3

9000 – 4000 × 2

(9000 – 4000) × 2

8000 – 6000 : 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. Trang 5 - SGK Toán 4

Đặt tính rồi tính:

a) 6083 + 2378 b) 56346 + 2854

28763 – 23359 43000 – 21308

2570×5 13065 × 4

40075:7 65040 : 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Trang 5 - SGK Toán 4

Tính giá trị của biểu thức

a) 3257 + 4659 – 1300 b) 6000 – 1300 × 2

c) (70850– 50230) × 3 d) 9000 + 1000 : 2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Trang 5 - SGK Toán 4

Tìm x:

a) x + 875 = 9936

x – 725 = 8259

b) x × 2 = 4826

x : 3 = 1532

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. Trang 5 - SGK Toán 4

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi.

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu tivi, biết số tivi sản xuất mối ngày là như nhau?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan