Giải Bài: Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Trên cơ sở bài phép nhân với số có một chữ số, phép nhân với số có hai chữ số, KhoaHoc hướng dẫn các con thực hiện phép nhân với số có ba chữ số. Chúc các con học tập tốt.

A. Lý thuyết

  • Trong bài này, chúng ta xét tới trường hợp đặc biệt: nhân với số có ba chữ số chứa số 0

258 x 203 = ?

  • Cách 1: Đặt tính thông thường

258
x 203
774
000
516
52374

=> Vậy 258 x 203 = 52374

  • Cách 2: Đặt tính thu gon
    • Do tích riêng thứ hai toàn chữ số 0 nên ta viết tích riêng này nữa

258
x 203
774
516
52374

    • Tích riêng 516 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 523 x 305; b) 308 x 563; c) 1309 x 202

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chân nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà máu để ăn trong 10 ngày?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan