Giải Câu 2 bài Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài làm:

  • Ô thứ nhất ghi S
  • Ô thứ hai ghi S
  • Ô thứ ba ghi Đ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021