Giải câu 4 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 4. Trang 5 - SGK Toán 4

Tìm x:

a) x + 875 = 9936

x – 725 = 8259

b) x × 2 = 4826

x : 3 = 1532

Bài làm:

Các kiến thức mà các con cần nhớ để làm bài tập này

  • Tìm số hạng thứ nhất khi biết số hạng thứ 2 và tổng. Số hạng thứ nhất = tổng - số hạng thứ 2
  • Tìm số bị trừ khi biết số trừ và hiệu. Số bị trừ = hiệu + Số trừ
  • Tìm thừa số thứ nhất khi biết thừa số thứ 2 và tích. Thừa số thứ nhất = tích : thừa số thứ 2
  • Tìm số bị chia khi biết số chia và thương. Số bị chia = số chia x thương

a)

x + 875 = 9936
x = 9936 – 875
x= 9061

x – 725 = 8259
x = 8259 – 725
x = 8984

b)
x × 2 = 4826
x = 4826 : 2
x = 2413

x : 3 = 1532
x = 1532 × 3
x = 4596

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021