Giải câu 2 bài : Quy đồng mẫu số các phân số sgk Toán 4 trang 115

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 114 sgk toán lớp 4

Quy đồng mẫu số các phân số :

a) và $\frac{8}{11}$

b) và $\frac{3}{8}$

c) và $\frac{9}{7}$

Bài làm:

Hướng dẫn:

  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
  • Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Ta được kết quả như sau:

a) và $\frac{8}{11}$

b) và $\frac{3}{8}$

c) và $\frac{9}{7}$

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021