Giải câu 2 Bài Nhân với 10, 100, 1 000, ... Chia cho 10, 100, 1 000, ...

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 60 - SGK Toán 4:

Mẫu:

300 kg = ... tạ

Cách làm:

Ta có: 100 kg = 1 tạ

Nhẩm: 300 : 100 = 3

Vậy: 300 kg = 3 tạ

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

70 kg = .... yến

800 kg = .... tạ

300 tạ = ... tấn

120 tạ = ... tấn

5 000 kg = ... tấn

Bài làm:

Ta có: 10 kg = 1 yến Ta có: 10 tạ = 1 tấn

Nhẩm: 70 : 10 = 7 Nhẩm: 120 : 10 = 12

Vậy: 70 kg = 7 yến Vậy: 120 tạ = 12 tấn

Ta có: 100 kg = 1 tạ Ta có: 1 000 kg = 1 tấn

Nhẩm: 800 : 100 = 8 Nhẩm: 5 000 : 1 000 = 5

Vậy: 800 kg = 8 tạ Vậy: 5 000 kg = 5 tấn

Ta có: 10 tạ = 1 tấn Ta có: 1 000 g = 1 kg

Nhẩm: 300 : 10 = 30 Nhẩm: 4 000 : 1000 = 4

Vậy: 300 tạ = 30 tấn Vậy: 4 000 g = 4 kg

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021