Giải câu 3 bài : Diện tích hình bình hành

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 104 sgk toán lớp 4

Tính diện tích hình bình hành, biết

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Bài làm:

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.

Đổi : 4dm = 40cm

Diện tích của hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

Đáp số: 1360cm2

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Đổi : 4m = 40dm

Diện tích của hình bình hành là:

40 x 13 = 520 (dm2)

Đáp số: 520dm2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021