Giải câu 5 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 96 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 96 sgk toán lớp 4

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

Bài làm:

Số táo của Loan chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết, nên số táo đó chia hết cho 2 và vừa chia hết 5 nên có tận cùng là chữ số 0.

Mà số táo lại nhỏ 20.

Vì vậy số táo Loan có là 10 quả

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021