Giải bài tập 3 Luyện tập chung (tiếp) trang 177 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 177 - sgk toán lớp 4

....\(\frac{7}{9}\)

.....\(\frac{5}{6}\)

....\(\frac{16}{24}\)

... \(\frac{19}{34}\)

Bài làm:

Bài 3:

< \(\frac{7}{9}\)

Do ( = \(\frac{45}{63}\) , \(\frac{7}{9}\) = \(\frac{49}{63}\) , \(\frac{45}{63}\) < \(\frac{49}{63}\) )

> \(\frac{5}{6}\)

Do ( = \(\frac{21}{24}\) , \(\frac{5}{6}\) = \(\frac{20}{24}\) , \(\frac{21}{24}\) > \(\frac{20}{24}\) )

= \(\frac{16}{24}\)

Do ( = \(\frac{2}{3}\) , \(\frac{16}{24}\) < \(\frac{2}{3}\) , < \(\frac{16}{24}\) )

< \(\frac{19}{34}\)

Do ( 43 > 34 mà 2 phân số cùng tử số nên phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại )

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021