Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 100 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = …cm2 84600cm2 = …..dm2

13dm2 29cm2 = cm2 300dm2 = … m2

10km2 = … m2

900000m2 = ….km2

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta có : 1km2 = 1000000m2 và 1m2 = 100dm2 1dm2 = 100cm2 nên ta điền các số thích hợp vào chỗ trống như sau:

Kết quả:

530dm2 = 53000cm2 84600cm2 = 846dm2

13dm2 29cm2 = 1329cm2 300dm2 = 3m2

10km2 = 10000000m2

900000m2 = 9km2

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021