Giải câu 2 bài : Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 sgk toán lớp 4

Tìm x:

a) x × 405 = 86265

b) 8658 : x = 293

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) x là thừa số chưa biết, x bằng tích chia cho thừa số đã biết.

Câu b) x là số chia, x bằng số bị chia chia cho thương.

Kết quả như sau:

a) x × 405 = 86265

x = 86265 : 405

x = 213

b) 89658 : x = 293

x = 89658 :293

x = 306

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021