Giải câu 3 bài : Dấu hiệu chia hết cho 5

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 96 sgk toán lớp 4

Với ba chữ số 0, 5, 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Bài làm:

Hướng dẫn: Với các số chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Vậy ta có thể viết 3 số có ba chữ số 0, 5, 7 mà chia hết cho 5 như sau:

570 ; 750 ; 705.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021