Giải câu 2 bài Phép nhân phân số sgk Toán 4 trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 133 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi tính:

a)

b)

c)

Bài làm:

a) Ta có : 2 : 2 = 1 ; 6 : 2 = 3 nên ta chia cả tử và mẫu của phân số cho 2:

= $\frac{2:2}{6:2}$ = $\frac{1}{3}$

Ta có: = $\frac{1}{3} \times \frac{7}{5}$ = $\frac{1 \times 7}{3 \times 5}$ = $\frac{7}{15}$

b) Ta có 5 : 5 = 1; 10 : 5 = 2 nên ta chia cả tử và mẫu của phân số cho 5:

= $\frac{5:5}{10:5}$ =$\frac{1}{2}$

Ta có: = $\frac{11}{9} \times \frac{1}{2}$ = $\frac{11 \times 1}{9 \times 2}$ = $\frac{11}{18}$

c) Ta có 3 : 3 = 1; 9: 3 = 3 nên ta chia cả tử và mẫu của phân số cho 3:

= $\frac{3:3}{9:3}$ = $\frac{1}{3}$

Ta thấy 6 : 2 = 3; 8 : 2 = 4 nên ta chia cả tử và mẫu của phân số cho 2:

=$\frac{6:2}{8:2}$ = $\frac{3}{4}$

= $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ = $\frac{1 \times 3}{3 \times 4}$ = $\frac{3}{12}$

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021