Giải bài tập 5 trang 168 sgk toán 42

  • 2 Đánh giá

Bài 5: Trang 168 - sgk toán lớp 4

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được m, con sên thứ hai trong $\frac{1}{4}$ giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn ?

Bài làm:

Bài giải:

Đổi:

m = x 100 cm = 40 cm

giờ = x 60 phút = 15 phút

Trong 15 phút con sên thứ nhất bò được 40 cm

Trong 15 phút con sên thứ hai bò được 45 cm.

=> Vậy con sên thứ hai bò nhanh hơn con sên thứ nhất.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021