Giải bài Luyện tập Tính chất kết hợp của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Bài này nhằm luyện tập tính chất kết hợp của phép cộng. Các bài tập được hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng và dễ hiểu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 46 - SGK Toán 4:

Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046

3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

54293 + 61934 + 7652

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 46 - SGK Toán 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

67 + 21 + 79

408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

448 + 594 + 52

677 + 969 + 123

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 46 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x - 306 = 504;

b) x + 254 = 680.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 46 - SGK Toán 4:

Một xã có 5 256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 46 - SGK Toán 4:

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

P = ( a + b) x 2

(a, b cùng một đơn vị)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021