Giải câu 3 Bài Tính chất kết hợp của phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 45 - SGK Toán 4:

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 = ... + a = ...

b) 5 + a = ... + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 +...) = a + ..

Bài làm:

Các con áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng để điền vào chỗ chấm như sau:

a) a + 0 = 0+ a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021