Giải câu 3 bài : Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) sgk Toán 4 trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 116 sgk toán lớp 4

Viết các phân số lần lượt bằng và mẫu số chung là 24.

Bài làm:

Ta thấy, mẫu số chung chia hết cho mẫu của phân số (24 : 6 = 4). Ta có:

Ta thấy, mẫu số chung chia hết cho mẫu của phân số ( 24 : 8 = 3). Ta có:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021