Giải câu 4 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 122 sgk toán lớp 4

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a)

b)

Bài làm:

a) Ba phân số có cùng mẫu số là 7 nên:

( vì 4 < 5 < 6)

Ta có các phân số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

b) Ba phân số không cùng mẫu số nên ta quy đồng để so sánh.

Ta có:; 12 : 6 = 2 ; 12 : 4 = 3

  • 12 : 3 = 4 nên nhân cả tử và mẫu với 4:

;

  • 12 : 6 = 2 nên nhân cả tử và mẫu với 2:

;

  • 12 : 4 = 3 nên nhân cả tử và mẫu với 3:

< \(\frac{9}{12}\) < \(\frac{10}{12}\) (Vì 8 < 9

Nên các phân số đã cho xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021