Giải câu 4 bài đề xi mét vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 64 - sgk Toán lớp 4

Điền các dấu < => vào chỗ trống:

210 cm2 ….2dm210cm2 1954cm2 …..19dm250cm2

6dm23cm2….603cm2 2001cm2….20dm210cm2

Bài làm:

210 cm2 ….2dm210cm2 1954cm2 …..19dm250cm2

=>210cm2 = 210 cm2 =>1954cm2 > 1950cm2

6dm23cm2….603cm2 2001cm2….20dm210cm2

=> 603cm2 = 603cm2 =>2001cm2 < 2010cm2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021