Giải câu 2 Bài Biểu thức có chứa ba chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 44 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của a x b x c nếu:

a) a = 9, b = 5 và c = 2;

b) a = 15, b = 0 và c = 37.

Bài làm:

a) Thay giá trị: a = 9, b = 5 và c = 2, ta được: a x b x c = 9 x 5 x 2 = 90

b) Thay giá trị: a = 15, b = 0 và c = 37, ta được: a x b x c = 15 x 0 x 37 = 0

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021