Giải câu 2 bài : Phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 107 sgk toán lớp 4

Viết theo mẫu

Phân số

Tử số

Mẫu số

6

11

Bài làm:

Hướng dẫn: Số trên dấu gạch ngang là tử, số dưới dấu gạch ngang là mẫu.

Từ đó ta điền được vào bảng sau:

Phân số

Tử số

Mẫu số

6

11

8

10

5

12

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021