Giải câu 4 Bài Triệu và lớp triệu

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 14 - sgk toán 4:

Giải câu 4 Bài Triệu và lớp triệu

Bài làm:

Đọc sốViết sốLớp triệuLớp nghìnLớp đơn vị

Hàng

trăm

triệu

Hàng

chục

triệu

Hàng

triệu

Hàng

trăm

nghìn

Hàng

chục

nghìn

Hàng

nghìn

Hàng

trăm

Hàng

chục

Hàng

đơn

vị

Ba trăm mười hai triệu312 000 000312000000
Hai trăm ba mươi sáu triệu236 000 000236000000
Chín trăm chín mươi triệu990 000 000990000000
Bảy trăm linh tám triệu708 000 000708000000
Năm trăm triệu500 000 000500000000
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021