Giải câu 3 bài : Chia cho số có ba chữ số (Tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 88 sgk toán lớp 4

Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày?

Bài làm:

Hướng dẫn: một năm làm 305 ngày được 49410 sản phẩm, vậy để tìm mỗi ngày nhà máy sản xuất bao nhiêu sản phẩm ta cần thực hiện phép chia của 49410 cho 305.

Lời giải

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được:

49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp án: 162 sản phẩm

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021