Giải bài 3 bài luyện tập chung trang 149 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng nếu gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai?

Bài làm:

Bài giải:

Ta có tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là: (1080 : 8) x 1 = 125

Số thứ hai là: 1080 - 125 = 955

Đáp số: Số thứ nhất 125

Số thứ hai 955

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021