Giải câu 1 bài : Diện tích hình bình hành

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 104 sgk toán lớp 4

Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

Giải bài : Diện tích hình bình hành

Bài làm:

Hình 1:

Hình bình hành có đáy bằng 9cm và chiều cao 5cm. Vậy nên diện tích hình bình hành là:

9 x 5 = 45 (cm2)

Hình 2:

Hình bình hành có đáy bằng 13cm và chiều cao 4cm. Vậy nên diện tích hình bình hành là:

13 x 4 = 52(cm2)

Hình 3:

Hình bình hành có đáy bằng 9cm và chiều cao 7cm. Vậy nên diện tích hình bình hành là:

9 x 7 = 63(cm2)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021