Giải bài Yến, tạ, tấn

  • 1 Đánh giá

Trong bài này, các con sẽ được học về một số đơn vị đo khối lượng của những vật nặng hàng chục, hàng tram ki-lô-gam, đó là Yến - Tạ - Tấn.

A. Lý thuyết

Đổi giữa các đơn vị với nhau:

  • 1 yến = 10 kg
  • 1 tạ = 10 yến = 100 kg.
  • 1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1 000 kg

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 23 - SGK Toán 4:

Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng....;

b ) Con gà nặng......;

c) Con voi cân nặng......

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 23 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = ...kg 5 yến = ....kg 1 yến 7 kg = .....kg

10kg = ...yến 8 yến = ....kg 5 yến 3kg = ....kg

b) 1 tạ = .....yến 4 tạ = .....yến

10 yến = ....tạ 2 tạ = .....kg

1 tạ = ...kg 9 tạ =.....kg

100 kg = ....tạ 4 tạ 60 kg = ....kg

c) 1 tấn = ....tạ 3 tấn = ...tạ

10 tạ = ...tấn 8 tấn = ....tạ

1 tấn = ...kg 5 tấn = ....kg

1000kg= ....tấn 2 tấn85kg = ...kg

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 23 - SGK Toán 4:

Tính

18 yến + 26 yến

648 tạ - 75 tạ

135 tạ x 4

512 tấn : 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 23 - SGK Toán 4:

Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021