Giải câu 4 Bài Phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 39 - SGK Toán 4:

a) x - 363 = 975 ; b) 207 + x = 815

Bài làm:

a) x - 363 = 975 b) 207 + x = 815

x = 975 + 363 x = 815 - 207

x = 1 338 x = 608

Đáp số: x = 1 338 Đáp số: x = 608

Chú ý: Trong bài tập này, để tính dễ hơn, các con nên đặt rồi tính.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021