Giải Câu 2 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 82 sgk Toán lớp 4

Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Bài làm:

Thực hiện phép chia: 3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy người ta đóng gói được 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chì

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021