Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 122 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số:

a) và \(\frac{7}{8}\)

b) và \(\frac{4}{5}\)

c) và \(\frac{9}{8}\)

d) và \(\frac{6}{10}\)

Bài làm:

a) Ta thấy hai phân số và \(\frac{7}{8}\) có cùng mẫu số là 8 nên:

< \(\frac{7}{8}\) (vì 5 < 7)

b) Ta có : 25 : 5 = 5 nên ta giữ nguyên phân số và rút gọn phân số \(\frac{15}{25}\).

= \(\frac{15 : 5}{25 : 5}= \frac{3}{5}\)

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 5:

< \(\frac{4}{5}\) ( vì 3 < 4)

Vậy < \(\frac{4}{5}\)

c) Quy đồng mẫu số hai phân số và \(\frac{9}{8}\)

;

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 56:

> \(\frac{63}{56}\) ( vì 72 > 63)

Vậy > \(\frac{9}{8}\)

d) Ta thấy 20 : 10 = 2 nên ta giữ nguyên phân số và quy đồng phân số \(\frac{6}{10}\).

Ta có:

;

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 20:

< \(\frac{12}{20}\) (Vì 12 < 12)

Vậy < \(\frac{6}{10}\)

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021