Giải câu 1 bài : Dấu hiệu chia hết cho 2

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 95 sgk toán lớp 4

Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84683; 5782; 8401

a) Số nào chia hết cho 2

b) Số nào không chia hết cho 2

Bài làm:

Hướng dẫn: Các số chia hết cho 2 là số có chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2. Còn các số có chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5; 7 ; 9 thì không chia hết cho 2.

a) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 2 là:

98; 1000; 744; 7536; 5782

b) Trong các số đã cho, các số không chia hết cho 2 là:

35; 89; 867; 84683; 8401

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021