Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 98 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 98 sgk toán lớp 4

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số 13465 không chia hết cho 3

b) Số 70009 chia hết cho 9

c) Số 78435 không chia hết cho 9

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

Bài làm:

a) Ta thấy tổng các chữ số của 13 456 là 1 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20, 20 không chia hết cho 3 nên câu này Đúng

b) Ta thấy tổng các chữ số của 70 009 là 7 + 9 = 16, 16 không chia hết cho 9 nên câu này Sai

c) Ta thấy tổng các chữ số của 78 435 là 7 + 8 + 4 + 3 + 5 = 27, 27 chia hết cho 9 nên câu này Sai

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5. Đúng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021