Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 53 - SGK Toán 4:

Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB.

Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

Bài làm:

Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng song song

Các cặp cạnh song song có trong tứ giác ABCD là:

AD song song với BC;

AB song song với CD.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021