Giải câu 1 bài : So sánh hai phân số cùng mẫu số sgk Toán 4 trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 118 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số:

a) và \(\frac{5}{7}\)

b) và \(\frac{2}{3}\)

c) và \(\frac{5}{8}\)

d) và \(\frac{9}{11}\)

Bài làm:

a) Ta thấy hai phân số và \(\frac{5}{7}\) có cùng mẫu số là 7, mà 3 < 5 nên:

< \(\frac{5}{7}\)

b) Ta thấy hai phân số và \(\frac{2}{3}\) có cùng mẫu số là 3, mà 4 > 2 nên:

> \(\frac{2}{3}\)

c) Ta thấy hai phân số và \(\frac{5}{8}\) có cùng mẫu số là 8, mà 7 > 5 nên:

> \(\frac{5}{8}\)

d) Ta thấy hai phân số và \(\frac{9}{11}\) có cùng mẫu số là 11, mà 2 < 9 nên:

< \(\frac{9}{11}\)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021