Giải Câu 2 bài Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 71 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a) x : 11 = 25; b) x : 11 = 78

Bài làm:

  • Áp dụng cách tính nhẩm số có hai chữ số với số 11:

a) x : 11 = 25

x = 25 x 11

x = 275

b) x : 11 = 78

x = 78 x 11

x = 858

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021