Giải Bài: Luyện tập chung trang 75

  • 1 Đánh giá

Trong bài Luyện tập chung, KhoaHoc giúp các con tổng kết lại kiến thức và hướng dẫn giải các dạng bài tập về phép nhân. Chúc các con học tốt.

A. Lý thuyết

  • Phép nhân với số có một chữ số, hai chữ số, ba chữ số
  • Các tính chất của pháp nhân: tính chất giao hoán và tính chất kết hợp
  • Phép nhân với 1 tổng, với 1 hiệu
  • Bài toán ứng dụng phép nhân
  • Đơn vị diện tích, bài toán về tính diện tích

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 kg = … yến

100kg = …tạ

50 kg = … yến

300kg = …tạ

80kg = …yến

1200kg = ..tạ

1000kg = …tấn

10 tạ =….tấn

8000kg =…tấn

30 tạ = ….tấn

15 000kg = …tấn

200 tạ = …tấn

100cm2 = …

100dm2 =…

800cm2 =…

900dm2 =…

1700cm2 =…

1000dm2 = …

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 268 x 235

324 x 250

b) 475 x 205

309 x 207

c) 45 x 12 + 8

45 x (12 +8)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2 x 39 x 5;

b) 302 x 16 + 302 x 4;

c) 769 x 85 – 769 x 75

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Hai vòi nước cùng bắt đầu chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Một hình vuông có cạnh là a. Gọi S là diện tích của hình vuông.

a) Viết công thức tính diện tích của hình vuông đó.

b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25m

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan