Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 123 (tiết 2)

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập chung trang 123 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 123 sgk toán lớp 4

Tìm chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm sao cho:

a) 75... chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

b) 75... chia hết cho 2 và chia hết cho 5

Số tìm được có chia hết cho 3 không?

c) 75..chia hết cho 9

Số tìm được có chia hết cho 2 và 3 không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 123 sgk toán lớp 4

Mỗi lớp học có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của lớp học đó?

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của lớp học đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 124 sgk toán lớp 4

Trong các phân số phân số nào bằng \(\frac{5}{9}\)?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 124 sgk toán lớp 4

Viết các phân số: theo thứ tự từ lớn đến bé.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 125 sgk toán lớp 4

Hai hình chữ nhật có phần chung là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ)

a) Giải thích tại sao hình tứ giác ABCD có từng cặp cạnh đối diện song song

b) Đo độ dài các cạnh của hình tứ giác ABCD rồi nhận xét xem từng cặp cạnh đối diện có bằng nhau không

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành có độ dài đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích của hình bình hành ABCD.

Giải bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 123 (tiết 2)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021