Giải câu 1 bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó sgk Toán 4 trang 148

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 148 sgk toán lớp 4

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là: . Tìm hai số đó.

Bài làm:

Tỉ số của hai số đó là: nên ta chia số bé thành 2 phần và số lớn thành 7 phần bằng nhau.

Ta có sơ đồ:

Giải bài Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó - sgk Toán 4 trang 147

Theo sơ đồ, số bé có 2 phần, số lớn có 7 phần.

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé có 3 phần nên, số bé là:

333 : 9 x 2 = 37 x 2 = 74

Số lớn + số bé = 333 . Số lớn là:

333 - 74 = 259

Đáp số : Số bé : 74

Số lớn: 259

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021