Giải câu 3 bài So sánh hai phân số khác mẫu số sgk Toán 4 trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 122 sgk toán lớp 4

Mai ăn cái bánh, Hoa ăn \({2 \over 5}\) cái bánh. Ai ăn nhiều bánh hơn?

Bài làm:

Mai ăn cái bánh, Hoa ăn \({2 \over 5}\) cái bánh.

Để biết ai ăn nhiều hơn, ta so sánh 2 phân số và \({2 \over 5}\)

Quy đồng 2 phân số và \({2 \over 5}\) ta được:

So sánh hai phân số có cùng mẫu là 40:

< \({16 \over 40}\) ( vì 15 < 16)

Nên < \({2 \over 5}\)

Vậy Hoa là người ăn nhiều bánh hơn.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021