Giải Câu 2 Bài Nhân với số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị biểu thức 45 x a với a bằng 13, 26, 39

Bài làm:

  • Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585
  • Nếu a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170
  • Nếu a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021