Giải câu 1 Bài Phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 39 - SGK Toán 4:

Đặt rồi tính:

a) 4628 + 2305

5247 + 2741

b) 2968 + 6524

3917 + 5267

Bài làm:

Các con đặt rồi thực hiện phép cộng theo quy tắc nhé:

Giải câu 1 Bài Phép cộng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021