Giải câu 1 bài : Rút gọn phân số sgk toán lớp 4 Trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 114 sgk toán lớp 4

Rút gọn các phân số:

a) ; \(\frac{12}{8}\); \(\frac{15}{25}\);\(\frac{11}{22}\) ; \(\frac{36}{10}\) ; \(\frac{75}{36}\)

b) ; \(\frac{12}{36}\); \(\frac{9}{72}\); \(\frac{75}{300}\); \(\frac{15}{35}\); \(\frac{4}{100}\)

Bài làm:

Hướng dẫn: Để làm rút gọn các phân số trên ta làm theo các bước như sau:

  • Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn một.
  • Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa)

Ví dụ mẫu: ta thấy 4, 6 đều chia hết cho 2, nên ta chia cả tử và mẫu cho 2 ta được = \(\frac{4 : 2}{6 : 2 } = \frac{2}{3}\). Vậy phân số $\frac{2}{3}$ là phân số tối giản.

Tương tự ta được các phân số tối giản như sau:

a) = \(\frac{12 : 4}{8 : 4 } = \frac{3}{2}\)

= \(\frac{15 : 5}{25 : 5 } = \frac{3}{5}\)

= \(\frac{11: 2}{22 : 2 } = \frac{1}{2}\)

= \(\frac{36: 2}{10 : 2 } = \frac{18}{5}\)

= \(\frac{75: 3}{36 : 3 } = \frac{25}{12}\)

b) = \(\frac{5: 5}{10 : 2} = \frac{1}{5}\)

= \(\frac{12: 12}{36 : 1} = \frac{1}{3}\)

= \(\frac{9: 9}{72 : 9} = \frac{1}{8}\)

= \(\frac{75: 25}{300 : 25} = \frac{3}{12}= \frac{3 : 3 }{12 : 3} = \frac{1}{4}\)

= \(\frac{15: 5}{35 : 5} = \frac{3}{7}\)

= \(\frac{4: 4}{100 : 4} = \frac{1}{25}\)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021