Giải câu 1 Bài Giây, thế kỉ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 25 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = .....giây phút = .....giây

2 phút = ...giây 1 phút 8 giây = ....giây

60 giây = ...phút

7 phút = ....giây

b) 1 thế kỉ = ...năm 5 thế kỉ =...năm thế kỉ = ...năm

100 năm = .....thế kỉ 9 thế kỉ =....năm thế kỉ = ....năm

Bài làm:

Các con xem lại cách đổi đơn vị thời gian để làm bài tập này nhé:

a) 1 phút = 60 giây phút = x 60 giây = 20 giây

2 phút = 2 x 60 giây = 120 giây 1 phút 8 giây = (60 + 8) giây = 68 giây

60 giây = 1 phút

7 phút = 7x 60 giây = 420 giây

b) 1 thế kỉ = 100 năm 5 thế kỉ = 5 x 100 năm = 500 năm

100 năm = 1 thế kỉ 9 thế kỉ = 9 x 100 năm = 900 năm

thế kỉ = x 100 năm = 50 năm $\frac{1}{5}$ thế kỉ = $\frac{1}{5}$ x 100 = 20 năm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021