Giải câu 1 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 90 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 90 sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 90 SGK

Bài làm:

Hướng dẫn:

  • Trong phép nhân: để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số, để tìm số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
  • Trong phép chia: để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia, để tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương, còn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 90 SGK

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021