Giải Câu 1 bài Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 80 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 420 : 60 b) 85000 : 500

4500 : 500 92000 : 400

Bài làm:

  • Các con áp dụng phép chia hai số tận cùng là chữ số 0

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7

4500 : 500 = 45 : 5 = 9

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

92000 : 400 = 920 : 4 = 230

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021